Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ : 05 Pasteur
Điện thoại:  0583.563118 - Fax: 0583.821918

1581 lượt xem
nhận xét
Mức giá: Địa điểm chưa cập nhật thông tin về giá sản phẩm, dịch vụ
Giờ dịch vụ:
Miêu tả Sản phẩm
1. Sơ lược:
* Tên Đơn vị: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.
* Ngày thành lập: 01/10/1990.
* Địa chỉ: Số 05 - Pasteur - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
* Tổng số cán bộ công chức: 681 người.

2. Vị trí chức năng
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác
1. Sơ lược:
* Tên Đơn vị: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.
* Ngày thành lập: 01/10/1990.
* Địa chỉ: Số 05 - Pasteur - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
* Tổng số cán bộ công chức: 681 người.

2. Vị trí chức năng
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ quyền hạn
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu NSNN, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào NSNN.
4. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế.
5. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
6. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế; trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
8. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.
9. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế; tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
10. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế.
12. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế.
13. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế.
14. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xóa nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
15. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào NSNN.
16. Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo qui định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.
17. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.
18. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
19. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục Thuế.
20. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.
21. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;
22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

4. Tổ chức bộ máy:
- Tại Văn phòng Cục Thuế có 14 phòng chức năng tham mưu gồm:
(1) Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán;
(2) Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;
(3) Phòng Kê khai và Kế toán thuế;
(4) Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế;
(5) Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân;
(6) Phòng Quản lý các khoản thu từ đất;
(7) Phòng Thanh tra thuế;
(8) Phòng Kiểm tra thuế số 1;
(9) Phòng Kiểm tra thuế số 2;
(10) Phòng Kiểm tra thuế số 3;
(11) Phòng Kiểm tra nội bộ;
(12) Phòng Tin học;
(13) Phòng Tổ chức cán bộ;
(14) Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ;
- Tại các huyện, thị xã, thành phố có 8 Chi cục Thuế trực thuộc gồm:
(1) Chi cục Thuế thành phố Nha Trang;
(2) Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh;
(3) Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa;
(4) Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh;
(5) Chi cục Thuế huyện Diên Khánh;
(6) Chi cục Thuế huyện Cam Lâm;
(7) Chi cục Thuế huyện Khánh Vĩnh;
(8) Chi cục Thuế huyện Khánh Sơn;

5. Ban Lãnh đạo:
- Cục trưởng Cục Thuế
- Các Phó Cục trưởng Cục Thuế

6. Thành tích chủ yếu
- Tháng 06/2001, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 1996 đến 2000 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 444/2001/QĐ/CTN ngày 06/06/2001 của Chủ tịch nước).
- Tháng 06/2005, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2000 đến 2004 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 650/2005/QĐ/CTN ngày 07/06/2005 của Chủ tịch nước).
- Tháng 09/2005, được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới về thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo từ 1995 - 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 993/2005/QĐ/CTN ngày 01/09/2005 của Chủ tịch nước).
- Tháng 05/2010, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 1995 đến 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 674/QĐ-CTN ngày 24/05/2010 của Chủ tịch nước).
Xem đầy đủ
Thu gọn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có nhận xét nào cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
 nhận xét về Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Viết nhận xét về địa điểm Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá của bạn sẽ giúp mọi người biết chính xác, đầy đủ hơn về địa điểm này. Hãy đánh giá khách quan bạn nhé
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu để bài nhận xét của bạn thật hoàn hảo
Đánh giá
1 2 3 4 5
Cấp 1: Nghèo nàn Cấp 2: Bình thường Cấp 3: Tốt Cấp 4: Rất tốt Cấp 5: Tuyệt vời
Mã kiểm tra *

Reload Image
Vietnamese English French Russian Đăng nhập Đăng ký